مرد عاشق پسر عاشق

یه مرد عاشق چجوری نگاه میکنه؟ یه پسر عاشق چجوری نگاه می کنه؟

هر کسی نگاه مخصوص خودش رو داره، نگاه هر پسر و مردی با بقیه فرق می کنه. و قطعا نگاه این مرد عاشق با بقیه مردای معمولی متفاوته. ما با فهمیدن نگاه یه مرد عاشق چیزای زیادی ازش متوجه میشیم و این کمک بزرگی در…